Hana Younis – Biti kadija u kršćanskom carstvu : rad i osoblje šerijatskih sudova u Bosni i Hercegovini 1878.-1914.

Hana Younis – Biti kadija u kršćanskom carstvu : rad i osoblje šerijatskih sudova u Bosni i Hercegovini 1878.-1914.

Dr. Hana Younis je rođena u Sarajevu 1976. godine. Studij je završila na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Odsjeku za historiju, a zvanje magistra je stekla na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 08.04.2007. godine odbranom rada “Svakodnevni život u Sarajevu u doba Topal Osman-paše 1861-1869. godina”. Doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 08.11.2012.g. odbranivši tezu “Trgovačka elita u Sarajevu 1851-1878. godina”. Autorica je velikog broja knjiga, prikaza i članaka, a radila je i na prevodu većeg broja publikacija. Težište njenog interesovanja je historija Bosne i Hercegovine u posljednjim decenijama osmanske uprave i austrougarskom periodu, s posebnim osvrtom na društvenu historiju i historiju svakodnevnog života.

Rad na knjizi Biti kadija u kršćanskom carstvu : rad i osoblje šerijatskih sudova u Bosni i Hercegovini 1878.-1914. je predstavljao veliki izazov za autoricu jer je prikupljanje dokumenata za ovu temu trajalo skoro desetljeće. Kako autorica u svom predgovoru piše: „Nekada direktno, a ponekad indirektno u listovima arhivske građe otkrivala sam njihove želje i nadanja, materijalni status, bračno stanje, način razmišljanja i uklapanja u novi sistem. Analiza dokumenata povremeno me iznenađivala, povremeno bi me duboko rastužila, a povremeno i nasmijala, ali činjenica je da me niti jedan od tih papira nije ostavio ravnodušnom, te da sam na kraju istraživanja ostala zaprepaštena slikom o životu, radu i statusu osoblja šerijatskih sudova u periodu austrougarske okupacije i uprave.“

Kako piše prof. dr. Fikret Karčić u svojoj recenziji „Tema šerijatskih sudova u Bosni i Hercegovini pod austrougarskom upravom je veoma značajna i do sada nije bila monografski obrađena. Nove trendove u historiografiji i pravnim naukama slijedi dr. Hana Younis u svojoj knjizi. Njena istraživanja, koje pored novog metodološkog pristupa karakteriše i pretežno oslanjanje na arhivsku građu, pružaju nam ljudsku sliku šerijatskog sudstva. Iz arhiva austrougarskog perioda, rekonstruišu se likovi kadija, vježbenika i pisara, sa svojim muhurima na arapskom i latiničnom pismu, s ahmedijama i kravatama, stranke koje traže rješavanje svojih problema, kadije koje čekaju unapređenja, vježbenici i pisari koji mole za plate i sl. Ovom knjigom dr. Hane Younis dobili smo veoma važan prilog izučavanju „prava u stvarnosti“ i pravnoj kulturi Bosne i Hercegovine u doba austrougarske uprave. Ova knjiga će biti nezaobilazna za nastavu pravne historije, pravnih kultura i antropologije prava ali i za sve one koje interesuje prošlost Bosne i hercegovine u postosmanskom periodu.“

Autorica je kroz četiri poglavlja na vrlo jasan i koncizan način predstavila rad i osoblje šerijatskih sudova u periodu austrougarske okupacije, te položaj ovih sudova na razmeđu svjetova, između orijenta i okcidenta. Kroz jasan prikaz osoblja koje je radilo u šerijatskim sudovima, prikazan je jedan sasvim drugačiji svijet od današnjeg. Imena i prezimena ljudi koji čine šerijatski sud, skriveni iza statističkih brojki najbolje otkrivaju sliku vremena i života. Autorica je na kraju ove knjige priložila popise priloga, tabela, dokumenata i fotografija u tekstu, a kroz indekse ličnih imena i geografskih pojmova je mnogo olakšala budućim istraživačima rad na ovoj temi i čitanje ovog djela.

Knjiga je izdata u mekom uvezu na 439 stranica, od strane Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu, 2021. godine. Recenzenti knjige su prof. dr. Fikret Karčić i prof. dr. Zijad Šehić, a glavni i odgovorni urednik je dr. Sedad Bešlija.