Bibliografija radova o islamskoj zajednici u Bosni I Hercegovini: austrougarski period Grupa autora, Sarajevo 2021.

Cijena: KM

Bibliografija radova o islamskoj zajednici u Bosni I Hercegovini: austrougarski period Grupa autora, Sarajevo 2021.

U izdanju Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka i Gazi Husrev-begove biblioteke 2021. godine objavljena je knjiga “Bibliografija radova o Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini: austrougarski period”.

U izradu bibliografije radova o Islamskoj zajednici bilo je uključeno više autora koji su obrađivali bibliografiju jednog ili više časopisa. Prof. dr. Zehra Alispahić obradila je bibliografiju radova o Islamskoj zajednici u godišnjaku Bošnjak: kalendar te bibliografiju radova o Islamskoj zajednici u listu Pregled: list za nauku i socijalni život. Dr. Elvir Duranović obradio je bibliografiju radova o Islamskoj zajednici u listu Behar: list za pouku i zabavu. Emrah Đozić obradio je bibliografiju štampanih djela koja tretiraju Islamsku zajednicu, dok je mr. Lamija Hamzakadić obradila Izvještaj o upravi Bosne i Hercegovine (1906–1909). Bibliografiju radova o Islamskoj zajednici u časopisu Bošnjak: list za politiku, pouku i zabavu obrađivali su mr. Azra Kulenović (1891–1893), Amina Svraka (1893–1894) i mr. Hasan Hasić (1905–1910). Mr. Mehmed Hodžić obradio je Islamsku zajednicu u bibliografiji listova Novi Vakat i Vakat. Amina Kadribegović-Mehić priredila je bibliografiju radova o Islamskoj zajednici u godišnjaku Gajret: kalendar, dok je mr. Sumedin Kobilica bio zadužen za bibliografiju radova o Islamskoj zajednici u listu Musavat. Džemila Latić obradila je Islamsku zajednicu u glasilima Misbah: organ udruženja bosansko-hercegovačke ilmijje (1913–1914) i Jenji Misbah, dok je Amela Lepir sačinila bibliografiju radova o Islamskoj zajednici u časopisu Muslimanska sloga: glasilo bosansko-hercegovačkih muslimana. Dr. Amila Svraka-Imamović obradila je Islamsku zajednicu u godišnjaku Mearif: muhamedanski kalendar te listu Samouprava: organ muslimanske demokratije. Mr. Dženana Tuzlak obradila je bibliografiju radova o Islamskoj zajednici u godišnjaku Napredak: hrvatski narodni kalendar. Bibliografiju godišnjaka Bajraktar: muhamedanski kalendar za godinu 1312., lista Ogledalo: organ naprednih muslimana u Bosni i Hercegovini i časopisa Zeman: organ ujedinjene muslimanske organizacije obradila je Izudina Zukorlić. Sumeja Ljevaković-Subašić priredila je bibliografiju radova o Islamskoj zajednici u listovima Biser: list za širenje prosvjete medju muslimanima u Bosni i Hercegovini; Gajret, Novi Musavat, Tarik i Misbah (1912–1913).