Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK I

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA
Svezak I (drugo izdanje), London – Sarajevo, 1421/2000,

Obradio: Kasim Dobrača,
Izdavači: Al-Furqan, Fondacija za islamsko nasljeđe,
Eagle House, High Street, Wimbledon, London, SW 19 5EF, UK,
Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka,
Hamdije Kreševljakovića 58, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Cijena: 30,00 KM.

Sadržaj

 

PREDGOVOR PRVOM IZDANJU
PREFACE TO THE FIRST EDITION
UVODNA RIJEČ DRUGOM IZDANJU
FOREWORD TO THE SECOND EDITION
PREDGOVOR DRUGOM IZDANJU
PREFACE TO THE SECOND EDITION
UVOD
INTRODUCTORY
IZVORI I LITERATURA
TRANSKRIPCIJA
TABELA RUKOPISA PO JEZICIMA
ENCIKLOPEDIJA (DA’IRA AL-MA’ARIF

Arapski

Turski

QUR’AN I NAUKE O QUR’ANU

1) QUR’AN

A) MUSHAFI
(AL-MASAHIF)

B) DIJELOVI
QUR’ANA (AGZA’ AL-QUR’AN)

C) PREVOD
QUR’ANA (TARAGUM AL-QUR’AN)

Turski

Perzijski

D) REGISTAR
QUR’ANA (FAHARIS AL-QUR’AN)

2) NAUKA O
ČITANJU QUR’ANA (‘ILM AL-QIRA’AT WA AT-TAGWlD)

Arapski

Turski

3) KOMENTAR
QUR’ANA (AT-TAFSIR)

Arapski

Turski

Perzijski

TRADICIJA (AL-HADITH)

1) TEORIJA
HADISA (MUSTALAH AL-HADITH)

2) ZBIRKE –
TEKST HADISA

3)
PRENOSIOCI HADISA (RIGAL AL-HADITH)

DOGMATIKA (AL-‘AQA’ID)

Arapski

Turski

Perzijski

DOVE – MOLITVE (AL-AD’IYA WA AL-ADKAR)

Arapski

Turski

Perzijski

DOPUNE I ISPRAVCI

INDEKSI

Indeks djela

Indeks
pisaca

Indeks
prepisivača

Indeks
vakifa

Indeks
bivših vlasnika

Indeks
mjesta

PRILOZI