Anali GHB biblioteke

Godišnjak Anali Gazi Husrev-begove biblioteke izdaje Gazi Husrev-begova biblioteka i u njemu se prvenstveno tretiraju islamske naučne discipline i druge oblasti vezane za bibliotečki fond i historijsku građu iz kulturnog naslijeđa Bosne i Hercegovine. Anali se objavljuju od 1972. godine i do sada je objavljeno 40 brojeva u 26 svezaka.

Redakcija

Abadžić Azra,
Bušatlić Ismet,
Drkić Munir,

Redakcija

Džilo Hasan,
Husić Aladin,
Lavić Osman,

Redakcija

Karić Enes,
Kostić Ivan Ejub,

Redakcija

Mujić Munir i
Zildžić Ahmed

Napomena: Cijena svakog sveska Anala GHB biblioteke je 15,00KM

 

Časopis Anali Gazi Husrev-begove biblioteke

 

Oficijelna stranica časopisa “Anali Gazi-Husrev begove biblioteke”

 

ISSN: 0350-1418
EISSN: 2566-3267

UPUTE AUTORIMA

 

U godišnjaku Anali Gazi Husrev-begove biblioteke tretiraju se prvenstveno islamske naučne discipline i druge oblasti u vezi sa bibliotečkim fondom i arhivskom građom Gazi Husrev-begove biblioteke, kao i kulturnim naslijeđem Bosne i Hercegovine općenito. Primaju se isključivo neobjavljeni rukopisi, koji se Redakciji dostavljaju u elektronskoj formi (CD ili e-mail) i u štampanom obliku na adresu Redakcije. Rukopisi se ne vraćaju.

 

Rukopisi mogu biti u kategorijama izvornog naučnog rada, preglednog naučnog rada, stručnog rada, istraživačke bilješke ili izlaganja sa naučnog skupa. Kategoriju rada predlaže autor, a konačnu odluku donosi Redakcija nakon provedenog anonimnog recenzentskog postupka.

 

Radovi opsegom ne bi trebali prelaziti 32 kartice, odnosno 57 600 znakova s prazninama. Dostavljaju se u fontu Times New Roman, veličini fonta 12 i proredom 1,5. Autori mogu dostaviti radove i na stranom jeziku (engleski, arapski, turski).

 

Osim osnovnog teksta, rad treba da sadrži:

 

  • Naslov; navodi se prije osnovnoga teksta.
  • Sažetak; navodi se ispod naslova i ne može imati više od 250 riječi. Piše se na jeziku kojim je pisan osnovni tekst.
  • Ključne riječi; navode se ispod sažetka na jeziku kojim je pisan osnovni tekst i može ih biti najviše 5.

 

Prilozi (ukoliko ih ima) dostavljaju se u zasebnoj elektronskoj formi u jednom od sljedećih formata: .tif , .jpg ili .pdf, u rezoluciji od najmanje 300 dpi.

 

Literatura, kao i bilješke i pojašnjenja, navode se u podnožnim napomenama u tekstu. Redakcija preporučuje sljedeći način citiranja:

 

ako se navodi monografska publikacija:

  • Fikret Karčić, Društveno-pravni aspekt islamskog modernizma, Sarajevo : Islamski teološki fakultet, 1990, str. 226.

 

ako se navodi članak objavljen u časopisu ili zborniku:

  • Husein Đozo, „Da li je problem otkrivanja žene vjerskog ili socijalnog karaktera”, Novi Behar, X, br. 12-14 (15.1.1937), str. 139-140.
  • „Nastupni govor reisu-l-uleme IVZ u FNRJ Ibrahima efendije Fejića održan prigodom primanja menšure 12. septembra 1947 u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu”, Glasnik VIS, br. 1-3/1950, str. 23-24.

 

ako se navodi arhivski materijal:

  • Vidi npr. Izvještaj Sreskog odbora AFŽ u Zvorniku upućen Zemaljskom odboru AFŽ 3. 8. 1947, Arhiv BiH (ABiH), Fond AFŽ, 1947, kutija 2, br. 745/47.

 

ako se navodi prilog dostupan putem elektronskog medija:

 

Časopis, također, objavljuje prikaze knjiga i periodike, osvrte na naučne skupove, predavanja i druge naučne i stručne događaje. Prikazi knjiga ne bi trebali prelaziti 12 000 znakova, a trebaju sadržavati ime i prezime autora, naslov djela, naziv izdavača, mjesto i godinu izdavanja te broj stranica. U prikazu pojedinog broja časopisa uz ime časopisa trebaju biti navedeni godište, godina i mjesto izdavanja, te broj.

 

Tekst rukopisa dostaviti sa naznakom „Za Anale Gazi Husrev-begove biblioteke” na adresu Gazi Husrev-begova br. 46 Sarajevo, 71000 Bosna i Hercegovina ili e-mail anali@ghb.ba