Uprava i osoblje

Upravni odbor Biblioteke je najviši organ upravljanja u Biblioteci. Sastoji se od pet članova, od kojih su dva predstavnici Biblioteke, a tri delegira Rijaset Islamske zajednice. Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine.

Članovi aktuelnog Upravnog odbora Gazi Husrev-begove biblioteke su:

Dr. Hilmo Neimarlija, predsjednik

Mr. Dževad Pleh, član

Nihad Mehmedović, član

Fatima Tinjak, član

Ruhulah Hodžić, član

Biblioteka obavlja svoju djelatnost putem sljedećih odjeljenja:

Uprava i administracija

Šahsena Đulović, saradnik za odnose sa javnošću
email: sahsena.djulovic@ghb.ba

Zijad Ohranović, ekonom-administrativni radnik

a) Odjeljenje specijalnih zbirki

Hfz. Hamza Lavić, bibliotekar
email: hamza.lavic@ghb.ba

Fatima Tinjak, bibliotekar
email: fatima.tinjak@ghb.ba

b) Odjeljenje obrade bibliotečke i nebibliotečke građe

Amela Lepir, bibliotekar
Fond serijskih publikacija
email: amela.lepir@ghb.ba

MA Ejla Ćurovac, bibliotekar
Fond monografskih publikacija na evropskim jezicima
email: ejla.curovac@ghb.ba

MA Meho Manjgo, referent – obrada građe fonda fototeke i muzejske zbirke
email: meho.manjgo@ghb.ba

MA Hamza Kurtanović, orijentalista
Fond monografskih publikacija na orijentalnim jezicima
email: hamza.kurtanovic@ghb.ba

c) Odjeljenje Arhiva Islamske zajednice

Muhamed Hodžić, viši arhivist
email: muhamed.hodzic@ghb.ba

Amina Kadribegović-Mehić, arhivist
email: amina.kadribegovic@ghb.ba

Hazim Lepir, arhivist
email: hazim.lepir@ghb.ba

Mustafa Berhamović, arhivist
email: mustafa.berhamovic@ghb.ba

Edin Lepenica, arhivist
email: edin.lepenica@ghb.ba

d) Odjeljenje za korisnike

Izudina Zukorlić, referentni bibliotekar
email: izudina.izukorlic@ghb.ba

Kerim Njemčević, knjižničar
email: kerim.njemcevic@ghb.ba

Adnan Ćurovac
email: adnan.curovac@ghb.ba

e) Odjeljenje konzervacije i restauracije

Madžida Smajkić, mr. konzervator
email: madzida.smajkic@ghb.ba

Mevludin Kost, konzervator
email: mevludin.kost@ghb.ba

Ruhulah Hodžić, konzervator
email: ruhulah.hodzic@ghb.ba

Abas Lutumba, pomoćni konzervator
email: abas.lutumba@ghb.ba

f) Odjeljenje IKT i snimanja – reprografije

Faruk Špilja, IT menadžer
email: faruk.spilja@ghb.ba

Sabahudin Čingić, IT Administrator
email: sabahudin.cingic@ghb.ba

g) Odjeljenje tehničke podrške

Riad Zembo, održavalac tehničkih postrojenja
email: riad.zembo@ghb.ba

Hankija Fehratović, higijeničarka

 

Hiba Begić, higijeničarka

 

Selma Mehić, higijeničarka

 

Zarfa Cocalić, higijeničarka

 

Ensar Brčić, noćni čuvar

 

Muhamed Kalajdžić, noćni čuvar

 

Tarik Kočo, noćni čuvar

 

Nermin Zgodić, noćni čuvar