Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK II

Cijena: 30 KM

Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK II

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA
Svezak II (drugo izdanje), London – Sarajevo, 1423/2002,

Obradio: Kasim Dobrača,
Izdavači: Al-Furqan, Fondacija za islamsko nasljeđe,
Eagle House, High Street, Wimbledon, London, SW 19 5EF, UK,
Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka,
Hamdije Kreševljakovića 58, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Sadržaj

 

UVODNA RIJEČ DRUGOM IZDANJU
FOREWORD TO THE SECOND EDITION
PREDGOVOR DRUGOM IZDANJU
PREFACE TO THE SECOND EDITION
UVOD
INTRODUCTORY
IZVORI I LITERATURA
TRANSKRIPCIJA
TABELARNI PREGLED RUKOPISA PO JEZICIMA

UVOD U ISLAMSKO PRAVO (USUL AL-FIQH)

Arapski

ISLAMSKO PRAVO (AL-FIQH)

Arapski

Turski

ŠERIJATSKO-PRAVNA RJEŠENJA (AL-FETAWA)

Arapski

Turski

NASLJEDNO PRAVO (AL-FARA’ID)

Arapski

Turski

DRŽAVNO PRAVO I UREĐENJE DRŽAVE (NIZAM AD-DAWLAWA ‘L –
QAWANIN)

Arapski

Turski

ZAKONI (QAWANIN)

Turski

POSTUPAK PRED ŠERIJATSKIM SUDOVIMA (ADAB AL-QADI, AS-SUKUK)

Turski

INDEKSI
INDEKS DJELA
INDEKS PISACA
INDEKS PREPISIVAČA
INDEKS MJESTA
INDEKS VAKIFA
TABELE