Ibrahim A. Hodžić – Istraživanje porodičnog stabla : genealoški priručnik

Ibrahim A. Hodžić – Istraživanje porodičnog stabla : genealoški priručnik

Genealogija ili rodoslovlje oduvijek je, kao nauka o postanku, odnosima i korijenima imena i prezimena ljudi, životinja i biljaka, bila predmetom interesovanja čovjeka koji je nastojao pronaći sebe u širem historijskom kontekstu. Motivi za genealoška istraživanja pojedinca ili grupe se mogu crpiti i iz čovjekovog osjećaja odgovornosti da očuva sjećanja na prošlost ili želje da se ponudi jasnija predodžba porodičnih korijena novim generacijama.

Širok je dijapazon usmenih i pisanih izvora koji se koriste za formiranje porodičnog stabla ili utvrđivanja određenih porodičnih veza i korijena. Napraviti porodično stablo ili saznati određene informacije o precima predstavlja kompleksan posao, a genealogija je nauka koja nam olakšava kreiranje takvih shema.

Ovaj genealoški priručnik predstavlja veliki doprinos istraživanju genealogije na našem području. Kako ističe recenzent mr. Hamza Kurtanović „Tretirajući genealogiju na multidisciplinaran način, kroz knjigu se mogu vidjeti živopisni doživljaji glede simbolike nadgrobnih spomenika, obrade drugih društvenih nauka, kao i isticanje važnosti vođenja matičnih knjiga… Veliki broj stručnih termina, prikazane metodologije, shema i tabela za cilj imaju stvaranje jasne predodžbe o načinima bavljenja ovom naukom i predstavljaju dokaz da „veo“ misterioznosti o precima i porijeklu svakog čovjeka lahko može nestati.“

Ibrahim A. Hodžić rođen je 8. februara 1944. godine u Visokom, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju, a diplomirao je u oktobru 1968. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu, smjer matematika i nacrtna geometrija (titulu doktorandusa potvrdio u Holandiji). Radio je kao profesor matematike u gimnaziji u Visokom i drugim srednjim školama sarajevske oblasti. Nakon desetogodišnjeg rada kao srednjoškolski profesor, prestao je sa radom u nastavi i prešao u privredni ambijent, na poslove kompjuterske obrade podataka.

Za vrijeme boravka i rada u Visokom, obavljao je niz društvenih i stručnih funkcija šireg značaja: bio dva mandata predsjednik IO SIZ-a srednjeg usmjerenog obrazovanja Sarajevo, predsjedavajući Skupštine Saveza SIZ-ova usmjerenog obrazovanja Bosne i Hercegovine, član Savezne komisije za izradu obrazovnih profila kožarske struke u Ljubljani, kao i niz drugih funkcija. Za višegodišnji društveni i stručni rad dobio je više priznanja i zahvalnica. U toku radnog vijeka radio je na velikom broju zapaženih projekata i samostalnoj izradi elaborata, analiza i stručnih mišljenja, vezanih za različite oblasti ICT branše. Radni i životni vijek proveo je u Visokom, Rotterdamu i Sarajevu, a od februara 2009. godine je u mirovini.

Knjiga je objavljena u Sarajevu 2021. godine od strane Dobre knjige. Recenzent je Hamza Kurtanović, lektor Narcis Saračević, a dizajn i DTP su radili Ibrahim A. Hodžić i Ali Drkić.