Vrijedna genealoška zbirka u Gazi Husrev-begovoj biblioteci

Vrijedna genealoška zbirka u Gazi Husrev-begovoj biblioteci

Genealogija ili rodoslovlje oduvijek je, kao nauka o postanku, odnosima i korijenima imena i prezimena ljudi, životinja i biljaka, bila predmetom interesovanja čovjeka koji je nastojao pronaći sebe u širem historijskom kontekstu. Motivi za genealoška istraživanja pojedinca ili grupe se mogu crpiti i iz čovjekovog osjećaja odgovornosti da očuva sjećanja na prošlost ili želje da se ponudi jasnija predodžba porodičnih korijena novim generacijama.

Širok je dijapazon usmenih i pisanih izvora koji se koriste za formiranje porodičnog stabla ili utvrđivanja određenih porodičnih veza i korijena. Napraviti porodično stablo ili saznati određene informacije o precima predstavlja kompleksan posao, a genealogija je nauka koja nam olakšava kreiranje takvih shema.

Bazično istraživanje u ovom polju je metodom usmenog ispitivanja i utvrđivanja dostupno svima. Preciznija i dokazima potkrepljenija istraživanja treba prepustiti specijaliziranim historijskim ustanovama koje će koherentnije uvezati porodični lanac. U tom smislu, javnost ima priliku pobliže se upoznati sa radom Gazi Husrev-begove biblioteke kao specijalne biblioteke sa preko stotinu hiljada bibliotečkih jedinica. Fondovi Gazi Husrev-begove biblioteke koji mogu poslužiti za genealoška istraživanja su: Fond rukopisa, Fond periodike, Fond arhivske građe (zbirka dokumenata na osmanskom i bosanskom jeziku) Fond arhiva Islamske zajednice i Fond Fototeke.

Svoju izuzetno vrijednu biblioteku, sačinjenu od preko 60 naslova iz polja genealogije na različitim jezicima, Gazi Husrev-begovoj biblioteci je uvakufio profesor Ibrahim A. Hodžić. Ibrahim A. Hodžić rođen je 8. februara 1944. godine u Visokom, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju, a diplomirao u oktobru 1968. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu, smjer matematika i nacrtna geometrija (titulu doktorandusa potvrdio u Holandiji). Radio je kao profesor matematike na gimnaziji u Visokom i drugim srednjim školama sarajevske oblasti. Nakon desetogodišnjeg rada kao srednjoškolski profesor, prestao je sa radom u nastavi i prešao u privredni ambijent, na poslove kompjuterske obrade podataka.

Za vrijeme boravka i rada u Visokom, obavljao je niz društvenih i stručnih funkcija šireg značaja: bio dva mandata predsjednik IO SIZ-a srednjeg usmjerenog obrazovanja Sarajevo, predsjedavajući Skupštine Saveza SIZ-ova usmjerenog obrazovanja Bosne i Hercegovine, član Savezne komisije za izradu obrazovnih profila kožarske struke u Ljubljani, kao i niz drugih funkcija. Za višegodišnji društveni i stručni rad dobio je više priznanja i zahvalnica. U toku radnog vijeka radio je na velikom broju zapaženih projekata i samostalnoj izradi elaborata, analiza i stručnih mišljenja, vezanih za različite oblasti ICT branše. Radni i životni vijek proveo je u Visokom, Rotterdamu i Sarajevu, a od februara 2009. godine je u mirovini.

Neki od naslova koji se sada nalaze u čitaonici naše biblioteke i koji su dostupni svim našim korisnicima su Genealogie, Family history : made easy, The family history book autorice Stelle Colwell, Het ontstaan van de bijbel, Leksikon umjetnika BiH autora Đoke Mazalića, Aleksandar Poljanić : tragom zaplijenjene zbirke autora Andreja Rodinisa, Jezik i grafija srednjovjekovne bosanske epigrafike autora Mehmeda Kardaša, Naši korijeni: od rodonačelnika do savremenika autora Raifa Čehajića, Visočka nahija autora Milenka S. Filipovića, Heraldry autora Stephena Friara i mnogi drugi.

Zahvaljujemo se profesoru Hodžiću na ovom izuzetno vrijednom poklonu za koji smo sigurni da će biti od velikog značaja za naše korisnike i istraživače iz cijeloga svijeta.