Posjeta biblioteci Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

Posjeta biblioteci Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

Uposlenici Gazi Husrev-begove biblioteke, Izudina Zukorlić, Hamza Kurtanović i Ejla Ćurovac posjetili su u četvrtak, 10.06.2021. godine, biblioteku Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Delegaciju iz Gazi Husrev-begove biblioteke su dočekale Fatima Žutić, voditeljica biblioteke i pripravnica Amela Nešut-Jugović.

Nakon kraćeg obilaska biblioteke, čitaonice i depoa za knjige, održan je informativni sastanak na kojem se razgovaralo o potrebama biblioteke, bazama podataka koje se u biblioteci koriste, e-platformi koju nude za svoje studente i profesore, te o planovima za budućnost ove biblioteke koja je dio Univerziteta u Sarajevu.

Biblioteka Fakulteta islamskih nauka je po svojoj namjeni i organizaciji fakultetska, a po sadržaju svojih fondova, djelimično i specijalna biblioteka, s ograničenim stepenom javnosti, koja postoji i djeluje u sastavu Fakulteta. Osnovna funkcija biblioteke je podržavanje i unapređenje nastavnog i naučnoistraživačkog rada na Fakultetu i Univerzitetu.

Korisnici ove biblioteke imaju pristup bazi podataka sa računara u čitaonici i u kabinetima profesora. Bibliotečke fondove čine: 22.519 svezaka,(oko 11.500 naslova) monografskih publikacija i 2.000 svezaka, (87 naslova) periodike. Najstariji primjerak koji se čuva u biblioteci Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu je islamska inkunabula – knjiga štampana u štampariji Ibrahima Muteferrike, prvoj štampariji u islamskom svijetu ustanovljenoj 1724. godine. Knjiga nosi naslov Tārīh-i seyyāh der bajān-i zuhūr-i ağvāniyān, historija Perzije iz vremena Safavida štampana 1142./1729. godine na osmanskom jeziku, a napisao ju je Judasz Tadeusz Krusinski.

Biblioteka Fakulteta islamskih nauka posjeduje zaista jako bogate fondove orijentalistike, periodike i građe na evropskim jezicima, a publikacije se drže u potpuno optimalnim uslovima u depou biblioteke, i svakodnevno se bilježe podaci o vlažnosti zraka i temperaturi, da ne bi došlo do oštećenja građe. Bibliotekarka vrijedno radi veliki broj bibliotečkih poslova, uz pomoć studenata volontera i pripravnice, a bibliotečka građa se obrađuje u bibliotečkom programu FileMaker.

Dogovoren je nastavak saradnje i pomoći u svim segmentima rada ove biblioteke, a također je popunjen i anketni listić o biblioteci, čije će informacije služiti sagledavanju šire slike biblioteka pri Islamskoj Zajednici Bosne i Hercegovine, te nam pomoći pri planiranju nekih novih aktivnosti koje će unaprijediti rad naših institucija.